Care sunt ministerele din România și cu ce se ocupă fiecare?

Rolul general și organizarea ministerelor

Ministerele sunt organele de specialitate ale administraţiei publice centrale care realizează politica guvernamentală în domeniile de activitate specifice. Ele se află în subordinea Guvernului şi funcţionează după normele stabilite de Constituţie și lege.

Rolul miniștrilor

Ministerele sunt conduse de miniştri, în urma acordării votului de încredere de către Parlament. Aşadar, miniştrii răspund atât în faţa prim-ministrului, cât şi a Parlamentului. Ministrul reprezintă ministerul în raport cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie.

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene este ministerul  prin intermediul căruia se realizează programul de guvernare în domeniile sale. Acesta are multiple funcţii în stat, dintre care amintim: coordonarea unor fonduri alocate prin diverse mecanisme financiare, cum ar fi fonduri europene sau programe de cooperare teritorială; administrarea şi gestionarea structurilor administraţiei publice la nivel local prin iniţiative precum dezvoltarea serviciilor publice comunitare, acordarea de ajutor de stat etc. De asemenea, ministerul este responsabil şi cu rezolvarea problemelor ce ţin atât de urbanism şi arhitectură, cât şi de funcţionalitatea clădirilor.

Ministerul Mediului

Ministerul Mediului este autoritatea care acţionează pentru a proteja mediul şi resursele naturale. Acesta are rolul esenţial de a garanta generaţiei actuale şi celor viitoare un mediu curat, rămânând totodată în armonie cu dezvoltarea economică şi progresul social al ţării.

Ministerul Afacerilor Interne

Ministerul Afacerilor Interne este o instituţie al cărei rol este apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, precum şi a proprietăţii publice şi private, în conformitate cu legile în vigoare. În acest sens, ministerul desfăşoară activităţi de combatere a criminalităţii şi coordonează activităţi de protecţie a persoanelor şi bunurilor. În vederea eficientizării activității desfășurate, ministerul asigură evidența populației. De asemenea, este autoritatea învestită cu sarcina de a elibera acte de identitate.

Ministerul Afacerilor Externe

Ministerul Afacerilor Externe este organul care are sarcina de a asigura realizarea politicii externe a statului român, în concordanţă cu interesele naţionale şi cu statutul României de membru în structurile europene şi euroatlantice. De asemenea, ministerul are rolul de a reprezenta România atât în faţa instituţiilor Uniunii Europene, precum şi în faţa celorlalţi agenţi internaţionali. Activitatea specifică a ministerului este desfăşurată de personalul diplomatic şi consular, ale cărui obligaţii sunt protejarea statului, cetăţenilor şi a intereselor acestora pe teritoriul altor state, prin oferirea de asistenţă şi consultanţă.

Ministerul Finanţelor Publice

Ministerul Finanţelor Publice este instituţia care se ocupă cu gestionarea banilor şi a finanţelor publice. În acest sens acesta îndeplineşte mai multe funcţii, printre care: de strategie – prin care se asigură elaborarea strategiei în domeniile de activitate specifice ministerului (elaborează proiectul de lege pentru buget și proiectul de lege pentru rectificări bugetare) și de prognoză – prin care se asigură elaborarea de studii şi prognoze pe termen scurt, mediu şi lung privind evoluţia economiei româneşti în ansamblu. Mai mult decât atât, în contextul aderării României la Uniunea Europeană, ministerul a preluat rolul de implementare a prevederilor Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană pentru domeniul financiar şi fiscal.

Ministerul Justiţiei

Ministerul Justiţiei este organul administraţiei publice centrale care contribuie şi veghează la buna funcţionare a sistemului judiciar şi la asigurarea condiţiilor înfăptuirii justiţiei, apărarea ordinii de drept şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. De asemenea, are ca scop prevenirea şi combaterea corupţiei şi a formelor grave de criminalitate. Pentru a îndeplini această funcţie, ministerul reglementează cadrul normativ şi instituţional al sistemului judiciar, cu scopul final de înfăptuire a justiţiei ca serviciu public.

Ministerul Apărării Naţionale

Ministerul Apărării Naţionale (MAN) este ministerul responsabil cu vegherea şi paza suveranităţii, independenţei şi unităţii statului, integrităţii teritoriale a ţării şi a democraţiei constituţionale. În acest scop, MApN conduce activităţi de apărare atât prin intermediul diverselor corpuri militare şi armate, cât şi a mijloacelor de apărare cibernetice. De asemenea, instituţia are funcţia de a recruta şi a pregăti personalul în cadrul şcolilor şi academiilor militare. În lumina aderării României la NATO, ministerul îşi utilizează capacităţile şi în scopul apărării intereselor comune, stabilite de alianţă.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este organul care se ocupă de asigurarea securităţii alimentare naţionale, prin creşterea şi diversificarea producţiei agricole, pentru a garanta populaţiei alimente suficiente, sigure şi nutritive; de asemenea are în atribuţii şi creşterea competitivităţii produselor agroalimentare şi pescăreşti româneşti pe piaţa europeană şi globală, în vederea echilibrării balanţei comerciale agricole. Ministerul exercită de asemenea şi funcţia ce ţine de administrare, ocupându-se astfel şi de distribuirea şi implementarea eficientă a fondurilor europene destinate agriculturii şi dezvoltării rurale și subvențiilor ce provin din bugetul de stat consolidat.

Ministerului Educaţiei Naţionale

Ministerului Educaţiei Naţionale reprezintă instituţia al cărei rol este să creeze un mediu educaţional, care să asigure dezvoltarea armonioasă a tuturor beneficiarilor săi, prin promovarea excelenţei şi asigurarea accesului egal la educaţie. În acest scop, ministerul are datoria de a asigura elevilor un mediu care facilitează atât dezvoltarea lor academică, prin elaborarea unor programe riguroase, cât şi cea personală, prin susţinerea activităţilor extracuriculare. Pentru a eficientiza strategia prin care realizează aceste obiective, ministerul se consultă şi colaborează de aproape cu reprezentanţii asociaţiilor de elevi şi studenţi din România.

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale este organul care realizează politicile naţionale, corelate cu cele la nivel european şi internaţional, în domeniul muncii, familiei, protecţiei sociale şi a persoanelor vârstnice. Ministerului îi este atribuită atât funcţia de elaborare a unei strategii, cât şi cea de planificare în domeniile mai sus menţionate. De asemenea, ministerul militează pentru scăderea ratei șomajului și sprijinirea persoanelor cu dizabilități prin acordarea de ajutoare sociale.

Ministerul Energiei

Ministerul Energiei reprezintă instituţia ce are rolul de a aplica strategia şi programul de guvernare în domeniul energetic şi al resurselor energetice, în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă şi pentru stimularea iniţiativelor operatorilor economici. Sub incidenţa ministerului sunt domenii precum cel al politicilor industriale sau dezvoltării durabile. O altă funcţie a ministerului este cea de a coordona şi gestiona resursele energetice ale ţării.

Ministerul Economiei

Ministerul Economiei din România este un organ de specialitate al administraţiei publice centrale, ale cărui atribuţii sunt: elaborarea strategiilor şi programelor privind creşterea economică, promovarea exportului, precum şi a politicilor din domeniul său de activitate. De asemenea, Ministerul Economiei este responsabil de restructurarea şi, după caz, privatizarea societăţilor comerciale şi a regiilor care funcţionează sub autoritatea sa.

Ministerul Transporturilor

Ministerul Transporturilor este autoritatea publică centrală responsabilă cu implementarea politicilor de transport adoptate la nivelul Uniunii Europene. Ministerul Transporturilor stabileşte politica în domeniul transporturilor la nivel naţional, elaborează strategia şi reglementările specifice de dezvoltare şi de armonizare a activităţilor de transport în cadrul politicii generale a Guvernului şi îndeplineşte rolul de autoritate de stat în domeniul transporturilor şi al infrastructurii de transport (gestionează domeniile rutier, aerian, feroviar, fluvial și maritim).

Ministerul Fondurilor Europene

Ministerul Fondurilor Europene este organul de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Guvernului României, prin intermediul căruia sunt gestionate afacerile europene și absorbția fondurilor europene venite din partea Uniunii Europene.

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat este instituţia care, pe baza strategiei Guvernului, administrează, gestionează, implementează, monitorizează şi derulează direct programele de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi de creştere a competitivităţii şi a eficienţei acestora în condiţiile mediului concurenţial şi al fenomenelor specifice economiei de piaţă.

Ministerul Sănătăţii

Ministerul Sănătăţii reprezintă autoritatea centrală în domeniul asistenţei de sănătate publică. În activitatea sa, Ministerul Sănătăţii veghează la realizarea unui sistem de sănătate modern şi performant, adaptat nevoilor populaţiei şi compatibil cu cel din statele membre ale Uniunii Europene, prin reorganizarea sistemului de sănătate actual şi dezvoltarea actului medical şi a siguranţei pacientului. Ministerul se ocupă în acest sens cu alocarea resurselor în sănătate, în concordanţă cu anumite criterii de transparenţă, calitate şi evidenţe medicale. Totodată, ministerul se ocupă și de pregătirea și formarea cadrelor medicale.

Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale

Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale este autoritatea care asigură protejarea patrimoniului cultural, inclusiv patrimoniul imaterial, prin crearea cadrului legislativ specific şi prin programe de evaluare, restaurare, conservare şi punere în valoare. În ceea ce priveşte creaţia contemporană, ministerul are misiunea de a susţine şi stimula dezvoltarea acestui domeniu, prin asigurarea unei infrastructuri şi a unui cadru juridic, economic şi financiar-fiscal care să răspundă în acelaşi timp nevoilor creatorilor şi producătorilor (publici sau privaţi), dar şi ale publicului. Ministerul este responsabil şi de sprijinirea şi promovarea culturii minorităţilor naţionale şi a multiculturalismului, precum şi de crearea unui cadru specific pentru educaţia culturală şi pentru asigurarea accesului şi participării la cultură a publicului din categorii şi zone defavorizate.

Ministerul Apelor şi Pădurilor

Ministerul Apelor şi Pădurilor coordonează activitatea de integrare a cerinţelor privind planificarea strategică, managementul fondului forestier şi cinegetic, gospodărirea apelor, hidrologie şi hidrogeologie, în concordanţă cu cerinţele şi standardele europene şi internaţionale. De asemenea, ministerul elaborează strategia şi reglementările specifice de dezvoltare şi armonizare a acestor activităţi în cadrul politicii generale a Guvernului.

Ministerul Cercetării şi Inovării

Ministerul Cercetării şi Inovării are rol de sinteză şi coordonare în aplicarea strategiei şi programului de guvernare în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării. Acesta organizează şi conduce sistemul naţional de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, exercitându-şi atribuţiile stabilite prin legi şi prin alte acte normative din sfera sa de activitate şi realizează, după caz, împreună cu ministerele de resort, politica guvernamentală în domeniile sale de activitate.

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale este instituţia care are rolul de a realiza politica Guvernului în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale. De asemenea, ministerul coordonează strategia pentru Agenda Digitală a României. Pentru a îndeplini aceste obiective, ministerul elaborează, finanţează, implementează, monitorizează, evaluează, promovează şi administrează programe şi proiecte guvernamentale.

Ministerul Tineretului şi Sportului

Ministerul Tineretului şi Sportului aplică strategiile şi politicile în domeniul tineretului şi al sportului. Pentru a-şi duce la îndeplinire scopul, ministerul colaborează și sprijină structurile de și pentru tineret, înființează centre de tineret noi prin amenajarea spațiilor și imobilelor neutilizate din domeniul public al statului și acordă asistență de specialitate studenților și structurilor asociate studenților în vederea elaborării unor proiecte și programe care au ca principal obiectiv impulsionarea și stimularea participării studenților la decizia publică. În domeniul sportului, ministerul are rolul de a încuraja și facilita sportul de perfomanță, lucrând îndeaproape cu federațiile de sport și cluburile sportive afiliate.

Ministerul Turismului

Ministerul Turismului aplică strategia şi programul de guvernare în domeniul turismului, în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă şi pentru stimularea iniţiativei operatorilor economici din domeniul de competenţă. Misiunea Ministerului Turismului este de a asigura cadrul strategic pentru dezvoltarea unui turism naţional durabil, sustenabil pe termen lung, echitabil social şi etic pentru colectivităţile locale. În același timp, trebuie să aibă în vedere siguranța consumatorilor şi generarea creşterii economice, incluziunii sociale şi ocupării forţei de muncă. Totodată, misiunea Ministerului Turismului este de a asigura turiştilor standarde ridicate în furnizarea serviciilor turistice prin organizarea, autorizarea şi controlul activităţilor din turism, iar pe agenda de lucru a ministerului se află poziţionarea României pe harta turistică a lumii, prin instrumente specifice de marketing şi promovare.

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP) elaborează şi aplică politica statului român în domeniul relaţiilor cu românii de pretutindeni, privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni şi acţionează pentru întărirea legăturilor cu aceştia şi pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase, cu respectarea legislaţiei statului ai cărui cetăţeni sau rezidenţi sunt. MRP elaborează strategia multianuală privind relaţia cu românii de pretutindeni, metodologia de acordare a finanţărilor nerambursabile, având în vedere facilitarea integrării acestora în statul de cetăţenie sau de reşedinţă. De asemenea, ministerul finanțează programe de predare a limbii române în școlile din străinătate.

Ministerul pentru Relația cu Parlamentul

Ministerul pentru Relația cu Parlamentul coordonează realizarea activităţilor în cadrul raporturilor constituţionale dintre Guvern şi Parlament. În acest sens asigură publicarea Programului legislativ pe pagina web a ministerului şi transmiterea acestuia către Camera Deputaţilor şi Senat. Totodată, ministerul urmăreşte realizarea de către ministere a proiectelor de legi cuprinse în Planul anual de lucru al Guvernului şi informează Guvernul, periodic sau ori de câte ori este cazul, cu privire la stadiul realizării acestuia şi transmiterea proiectelor de legi iniţiate de Guvern către Camera Parlamentului care urmează să fie sesizată ca primă Cameră şi trecerea acestora prin fazele procedurii legislative, până la promulgarea legii şi publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României.

Guvernul României

Adresă: Palatul Victoria, Piaţa Victoriei nr. 1, Sector 1, Bucureşti, cod postal 011791
Program:
 luni – vineri: 08:30-16:30

Telefon021 314 34 00 – interior 1006
Adresă de e-mail:drp@gov.ro
Adresă web: www.gov.ro

Nota autorilor

Info.gov.ro și ghidul informativ se adresează atât persoanelor care cunosc deja principiile de funcționare a statului nostru, dar mai ales celor care vor să afle mai multe cu privire la sistemul democratic din România. Am încercat să explicăm într-o manieră simplă și la îndemâna oricui mecanismele principale prin care funcționează statul român, rolul instituțiilor și relațiile care există între acestea. Dorința de a informa corect oamenii a generat ideea de a lucra chiar noi, internii, la un proiect dedicat tuturor persoanelor, indiferent de vârstă, de nivelul de instruire sau de funcție. Info.gov.ro reprezintă un proiect drag echipei Internship Gov 2019, proiect care sperăm să evolueze și să atragă cât mai mulți cititori, împlinindu-și astfel menirea de a oferi răspunsuri celor mai multe întrebări ale cetățenilor despre statul în care trăiesc.